Ruas Mirabolantes. 2005. POA - Brasil.

Stickers 375px series. 2005. Worldwide.